ใบสมัครงานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์

ใบสมัครงานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์

ตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

Mailing Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

Family

ข้อมูลครอบครัว
บิดา
มารดา
คู่สมรส/คู่รัก

Education

ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ประถม/ม.3/ม.6/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ข้อมูลความสามารถพิเศษ
ความรู้ การพูด การอ่าน การเขียน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลฝึกงานหรือทำงานระหว่างเรียน (ถ้ามี)
สถานที่ฝึกงาน/ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน
เริ่ม ถึง

Working And Other

ประวัติการทำงาน (ระบุเฉพาะอายุงาน 6 เดือนขึ้นไปต่อสถานที่)
สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก
เริ่ม ถึง
บุคคลรับรอง
ข้อมูลอื่น ๆ
ไฟล์ภาพไม่เกิน 1mb
ไฟล์เอกสารไม่เกิน 1mb

        ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมมอบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงานนี้ให้แก่บริษัทฯ และอนุญาตให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน และการบริหารบุคคลในองค์กร อันเป็นการจำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทว่าจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฎว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จากการให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ์เลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่จ่ายเงินชดเชยหรือค่าตอบแทนแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น