ใบสมัครงานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์

ใบสมัครงานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์

ตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

Mailing Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

Family

ข้อมูลครอบครัว
บิดา
มารดา
คู่สมรส/คู่รัก

Education

ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ประถม/ม.3/ม.6/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ข้อมูลความสามารถพิเศษ
ความรู้ การพูด การอ่าน การเขียน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลฝึกงานหรือทำงานระหว่างเรียน (ถ้ามี)
สถานที่ฝึกงาน/ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน
เริ่ม ถึง

Working And Other

ประวัติการทำงาน (ระบุเฉพาะอายุงาน 6 เดือนขึ้นไปต่อสถานที่)
สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก
เริ่ม ถึง
บุคคลรับรอง
ข้อมูลอื่น ๆ
ไฟล์ภาพไม่เกิน 1mb
ไฟล์เอกสารไม่เกิน 1mb

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที